Posláním Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou je nabídnout podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Uživatelům poskytujeme takovou podporu, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů a je zajišťována tak, aby byla v co největší možné míře zachována jejich soběstačnost.

Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů a v bytech zvláštního určení, a to občanům města Ledeč nad Sázavou a spádových obcí a okolních obcí ve vzdálenosti do 10 km od města Ledeč nad Sázavou a pouze na území Kraje Vysočina.

Cílová skupina

Pozitivní vymezení okruhu osob, kterým může být pečovatelská služba poskytnuta:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením (osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením - a to pouze osoby se sluchovým postižením, které jsou schopny se dorozumět pomocí psaného textu a osoby s lehčí vadou zraku, kteří nevyžadují komunikaci v Braillově písmu)
 • rodiny s dětmi

Negativní vymezení okruhu osob, kterým pečovatelská služba není poskytována:

 • soběstačné osoby, které nepotřebují pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby, které vyžadují 24-hodinovou péči
 • osoby komunikující jiným než českým nebo slovenským jazykem

Poskytované služby:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím