Ochrana osobních údajů

Organizační složka města Ledeč nad Sázavou je správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů.

Osobním údajem se rozumí jakýkoli údaj týkající se fyzické osoby, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu.

Citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo v odborových či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.

Oprávnění získávat osobní údaje dává poskytovatelům sociálních služeb zákon 108/2006 Sb. v platném znění, který stanovuje povinnost uzavírat s uživateli písemnou smlouvu o poskytování sociální služby. Organizační složka města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou shromažďuje pouze údaje nezbytné pro poskytování kvalitních a odborných služeb. Pracovníci mají k údajům takový přístup, aby je mohli efektivně využívat, a jsou poučeni o pravidlech zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů, která jsou povinni dodržovat. Každý pracovník má povinnost zachovávat mlčenlivost o klientech zakotvenu v pracovní smlouvě. Informace o uživatelích jsou předávány pracovníkům v přímé péči v takovém rozsahu, aby mohl být naplněn cíl – poskytování bezpečných, kvalitních a odborných služeb. Poskytovatel má zaveden takový systém, aby údaje shromažďované o jejich uživatelích (v písemné i elektronické formě) nemohly být zneužity. Uživatel má možnost kdykoli do svého osobního spisu nahlédnout a nechat si z něj pořídit kopie.

Na jaké údaje se ptáme a proč?

Jméno a příjmení, bydliště, datum narození – základní identifikační prvky uživatele

Telefon uživatele – velmi důležitý údaj pro kontakt s uživatelem

S kým klient žije – nepovinný údaj, dává informaci o rodinné situaci

Osvobození od platby – osvobození od úhrady za úkony PS podle zákona 108/2006 Sb. § 75. Nutno doložit kopií rozsudku, nebo jiným dokladem prokazující nárok na osvobození od platby

Zdravotní stav - údaj nutný pro poskytování kvalitní péče. Zapisují se pouze vážné zdravotní problémy, které mohou ovlivňovat poskytování sociální služby a uživatel je o své svobodné vůli uvede.

Příspěvek na péči – důležitý údaj, slouží zejména pro sociální práci s uživatelem, při zhoršení zdravotního stavu, kdy doporučíme, případně pomůžeme zařídit přidělení (zvýšení) přídavku. Uživatel jej nemusí uvést.

Pohyblivost – důležitý údaj pro kvalitní poskytování péče. Uživatel jej nemusí uvést.

Sociální podmínky – důležitý údaj, vypovídá o zázemí pro poskytování pečovatelské služby našimi pracovníky.

Kontaktní osoba – velmi důležitý údaj pro možnost komunikace s rodinou, nebo blízkými osobami. Uživatel uvede osobu, která je v pravidelném kontaktu s uživatelem. Dále je uvedeno, zda jsou tyto kontaktní osoby pověřené pro mimořádné situace ve smyslu nouzových situací. Se souhlasem uživatele je Pečovatelská služba oprávněna poskytnout informace vztahující se k průběhu poskytování služeb. Kontaktní osoby jsou:

- ihned informovány, pokud uživatel při sjednané návštěvě neotevírá, a je s nimi sjednán další postup, pokud je nebezpečí, že je uživatel v ohrožení života nebo zdraví,

- oprávněny převzít klíče, vyrovnat vzájemné pohledávky (vč. převzetí přeplatku) v situaci, kdy je uživatel náhle hospitalizován nebo je ukončeno poskytování služby a uživatel nemůže tyto náležitosti vyřídit osobně.

Po jakou dobu údaje zpracováváme?

Osobní údaje uchováváme dle zákona 499/2004Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě.

Oprávněné osoby Pečovatelské služby, které zpracovávají osobní údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

Osobní údaje jsou poskytovány pouze kontaktním osobám, které uživatel uvedl a souhlasil s informovaností, příslušnému odboru sociální péče, příslušné pobočce Úřadu práce, ostatním poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, ošetřujícímu lékaři, vše na základě písemného souhlasu uživatele, z důvodu zajištění kvality a návaznosti poskytování sociální služby.

Kontaktní údaje:

Organizační složka města Ledeč nad Sázavou

Pečovatelská služba

5. května 473

58401 Ledeč nad Sázavou

tel.: 569 726 631

e-mail: gabriela.brozova@ledecns.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů MěÚ Ledeč nad Sázavou

Mgr. Martin Lebeda
tel.: 605 919 023
email: martin@ak-lebedova.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7